Givskud Jagtforening

-

Generalforsamling 21. januar 2020

 

Deltagere: 19 medlemmer inkl. Bestyrelsen Erik Andersen havde meldt afbud, suppleanterne og revisorerne.

 

Formanden bød velkommen, til de fremmødte, og gav ordet til dirigenten.

 

1. Valg af dirigent.

Jørn Sørensen blev valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var lovlig varslet i Jægerbladet og på foreningens hjemmeside. Annoncen i lokaldagblad - her var der en fejl fra avisens side, så det er først offentliggjort d. 14. januar ’20 i bladet, men annoncering er dog oplyst i andre medier rettidig og er derfor lovlig varslet.

 

2. Valg af stemmetællere.

Torben Mikkelsen og Børge Iben blev valgt.

 

3. Formandens beretning ved Edvard Vemmelund:

 

Jagt og vildtbestand:

Endnu et jagtår kan føjes til. Et år hvor vi i foreningen ikke har haft så meget jagt på programmet.

Der har være afholdt en ung jæger jagt, der var ingen fremmøde af nye jægere. Det vurderes at foreningsjagt ikke er så attraktivt, som det tidligere har været.

 

Bukkejagten her på Rikkesminde er udøvet af flere efter den lodtrækning vi laver på Generalforsamlingen, men heller ikke i år blev der nedlagt en buk.

 

Vores traditionsrige trofæaften i Give med de andre jagtforeninger i Give gl. kommune var igen en succes med 100 deltagere. Som var arrangeret af Givskud Jagtforening.

 

Vildtet i vores område er stort set uændret, dog synes en vis tilgang af kronvildt og dåvildt. Råvildtet ser sund ud, men tendensen viser at der ses mindre råvildt end tidligere

Der ses en tilbage gang af fuglevildtet generelt i vores område. Der orienteres om fra div. Jagter der ses mange snepper, der ses mange harer, men det er måske fordi de ikke er så efterspurgt mere.

Vores rovvildt er i kraftig fremgang, vel over hele landet. Mårhund, Vaskebjørn, Oddere, Krager og Skader. Og helt tydelig belaster det bestanden over fuglevildtet.

Kom med jeres meninger til Jægerrådet i Vejle Kommune. Der er møde her på Rikkesminde i februar. De kan bringe det videre til Jægerforbundet og til politikerne.

 

Skydebanen:

På vores skydebane har vi igen haft et år med stor søgning og deltagere. Rasmus Bjerregaard – skydeinstruktør, i dagtimerne på tirsdage og torsdage. Det er godt for at forbedre evnen til jagtrelateret skydning. Vi har også stor tilslutning til vore egne træningsaftener om torsdagen og holdskydningerne som afvikles om tirsdagen.

6 – 7 ungjægere har trænet flittigt her på skydebanen, under kyndig vejledning af RB. Om torsdagen kan der virkelig være pres på især jagtbanen.

Den ekstra jagtbane er ikke færdig endnu, forventes at være klar til brug i løbet af foråret.

Der har været et positiv samarbejde med Dansk Jægerforbund og JK pavilloner vedrørende udvikling af nye skydehuse. Som har et design som bidrager til reducere støjniveauet generelt på skydebanen.

Hvorfor ekstra jagtbane. Tilbud til stigende antal elever på banen, ofte kø på standpladser.

En udvidelse af banen er for at følge med tiden og have en større samlet kapacitet på dage med skydninger.

Den nye jagtbane skal aflaste i højsæsonen og virke som en slags ”kravlegård” for aspiranter til haglskydeprøven eller andre uøvede. Herefter har vi ikke planer for flere udvidelser.

Alle disse tiltag, med de nye miljøkrav der skal overholdes, kræver en god økonomi. Ny tilsagn fra skydebanepuljen skal bruges til dette.

 

Aktiviteterne på skydebane vil være tilgængelig på hjemmeside og programmet, som løbende bliver opdateret. 

 

Vi siger konsekvent nej til polterabend eller lignende arrangementer.

 

Generelt:

I foråret 2020 etableres der ny vandforsyning fra Give vandværk frem til Jagthytten.

 

Vi har heldigvis mange frivillige hjælpere i foreningen, som altid stiller op når der er brug for det.

Det kan der ikke takkes nok for.

 

Og en særlig tak til Lis og Vagn Mikkelsen for deres altid parathed til at gøre det bedste for alle på skydebanen, med deres gode service i køkkenet. 

 

Formanden håber, at vi får en god og målrettet sæson i 2020.

 

I skoven er der ca. fældet 400 m3 træ, i samarbejde med skovdyrkerne. Der vil blive plantet skovbryn og holme i skoven mod syd for vildtet.

 

Der er fælles arbejdes dag d. 01.02.2020 på skydebanen, for at gøre klar til den nye sæson.

 

Formandens afsluttede sin beretning med et håb og forventning om en rigtig god sæson også her i 2020, som blev kvitteret med klapsalve.

 

4. Gennemgang af regnskab.

Kasserer Jørn Sørensen gennemgik og oplæste regnskab som også var uddelt til de fremmødte.

Der var ingen kommentar til regnskabet fra de fremmødte.

 

5. A Valg til bestyrelse.

På valg var:

Erik Andersen – genvalgt

Brian Madsen – genvalgt

Edvard Vemmelund – genvalgt

Carsten Hestbech – genvalgt

Alle blev genvalgt

Der var ingen nye kandidater, så forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt valget af ovenstående.

 

Bestyrelsen består herefter af: Edvard Vemmelund, Jørn Sørensen, Erik Andersen, Brian Madsen, Carsten Hestbech, Kenneth Søby og Morten Sørensen.

 

B. Valg af suppleanter.

På valg var:

Rasmus Vemmelund – genvalgt 2. suppleant

Jens Christensen – genvalgt 1. suppleant

Der var ingen nye kandidater, så forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt valget af ovenstående.

 

6. Valg af revisorer.

På valg var:

Jens Laursen - genopstiller

Poul E. Jensen – genopstiller

Der var ingen nye kandidater, så forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt valget af ovenstående.

 

7. Orientering fra hundedressur ved Jørn Sørensen:

Ingen aktiviteter i 2019. Og der opstartes heller ingen aktiviteter i 2020

 

8. Orientering om arbejdet med mårhunde ved Kenneth Søby:

Jagtforeningen har indkøbt et stk. vildtkamera og Vejle kommune har sponseret 11 stk. vildtkamera, som deles mellem jagtforeninger i kommunen.

Der afholdes et orienteringsmøde ang. mårhund mandag d. 27.01.2020 i Hedegård ved Arne Jensen, Hedegårdsvej 21, 7323 Give, hvor der undervises i etablering af foderplader og betjening af vildkamera.

 

9. Bukkepürsch i Rikkesminde plantage.

Lodtrækning om pladser i bukkejagten blandt interesserede fremmødte medlemmer.

Medlemmer der havde en plads sidste år kan ikke deltage i lodtrækningen. Er der ikke nok interesserede, kan sidste års deltagere være med i en lodtrækning nr. 2 om de evt. sidste pladser.

Den enkelte jæger må skyde 1 buk, og han/hun må være i plantagen max 3 dage (morgen til aften) i den tildelte periode.

Der må ikke byttes/handles med de tildelte pladser.

Der må i alt skydes 2 bukke som er valgfri.

Når der er skudt 2 bukke på pürschjagterne i plantagen, aflyses de efterfølgende perioder.

Deltagelse i pürschen koster 300.-kr og nedlægges en buk koster det 500.-kr, hvilket i begge tilfælde afregnes med kasserer Jørn Sørensen

Information omkring jagtarealet og skiltning m.m. varetages af Jørn Sørensen. Der udleveres pürschbevis til deltagerne. Betaling skal ske forud for jagten og efter jagten aflægges mundtlig rapport til Jørn Sørensen. Mobil nr. 20426310 / aften 53803052

 

Resultat af lodtrækning:

1.       Brian Løvbjerg 16 – 22/5

2.       Jørn Sørensen 23 – 29/5

3.       Brian Madsen 30/5 – 5/6

4.       Vagn Mikkelsen 6/6 – 12/6

5.       Morten Sørensen 13/6 – 19/6

 

Der var ikke flere som ønskede at deltage i lodtrækningen.

9. Eventuelt.

Vedtægter skal ændres vedrørende ”revideret regnskab”. Jægerforbundet har orienteret om at ”revideret regnskab” skal ændres i Givskud Jagtforenings vedtægter.

Kronvildtforvaltningen forventer et udspil tidligst 2021 vedrørende nye regler, med fokus på arealkrav.

 

Der afholdes konstitueret bestyrelsesmøde for bestyrelsen d. 29.01.2020 

 

Referent

Carsten Hestbech.

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/