Givskud Jagtforening

-

Generalforsamling 21. januar 2022

 

Deltagere: 17 medlemmer inkl. Bestyrelsen.

Formanden bød velkommen, til de fremmødte.

 1. Valg af dirigent.

Jørn Sørensen blev valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var lovlig varslet i Jægerbladet og på foreningens hjemmeside. (Annoncen i lokaldagblad – dog kun en uge før.)

2. Valg af stemmetællere.

Martin Nielsen og Jens Laursen blev valgt.

3. Formandens beretning ved Edvard Vemmelund:

 Det var rart at vi i år kunne indkalde til generalforsamling. Covid-19 har voldt mange kvaler og det har også haft betydning for vores forening. Coronaen har spændt ben for mange ting landet over. Aflyste jagter, stævner, jubilæer og mange andre kulturelle ting. Coronaen har taget al opmærksomhed men det skal ikke være temaet i aften. Men det betød at vi ikke fik afholdt generalforsamling i 2021. Vi har i bestyrelsen drøftet hvordan vi kunne håndtere det og bestemte at vi rykker generalforsamling 2021 ud af kalenderen og vores generalforsamling i aften er derfor lidt dobbelt. De der skulle være på valg sidste år kommer i stedet på valg i år. Det vil sige at hele bestyrelsen har fået et ekstra år, samlet 3 årig valgperiode.

I foreningen har vi i perioder også været nedlukket. Hvilket også betød at den årlige trofæaften i Give også blev aflyst. Årsmødet i Jægerrådet vejle blev aflyst og en del jagter blev heller ikke til noget. Jægerrådet bliver afholdt d. 2 februar 2022 her i huset.

Med hensyn til vildtet vil vi vurdere at det er uændret i forhold til tidligere år. Råvildt ser ok ud, kronvildt i stadig lille fremgang både her i Riis området og syd for motorvejen i Givskud/Skolding området.

Harer ses også pænt men ændret jagttid og den generelle holdning af haren betyder at der ikke skydes så mange. Snepper optræder i stort antal de fleste steder og giver altid noget liv på jagterne. Synes ikke at der ses ræve så ofte, men at de er i terrænet hersker der ikke nogen tvivl om. Mårhund eksisterer også selvom der er ydet en stor indsats med regulering, men fremgangen synes i det mindste at være standset.

En ny jagtlov er på vej og skulle egentlig have været til lovforslag her i 2022 og gældende fra 2022 men er nu foreløbig udsat til 2023. Der er flere ændringer i spil bland andet for kronvildt forvaltningen, indstilling til ændring af jagttider på Canadagæs med jagttid fra august ligesom grågåsen. Reduceret jagttid på edderfugl. Husmår fredes og derfor kun reguleringsmulighed. Genopretningsplaner for agerhøns og hare, øget kontrol for udsætning af ænder og fasaner – bæredygtig udsætning.

Jagt bliver blyfri i 2023. Det vil sige at al riffel-ammunition – ”centraltændt” bliver udfaset. Forbuddet er vedtaget, endelig dato i 2023 mangler.

Salonpatroner som er randtændt er undtaget. Ligeledes arbejdes der på at bly tillades på riffelskydebaner.

Natur-nationalparker er på vej. 5 steder er udpeget og 10 mere på vej. Formålet er at give naturen mere plads. Et arbejde der følges tæt af Jægerforbundet, således at jægerne bliver hørt mest muligt. Opsætning af hegn om disse parker vil bremse vildtets frie bevægelse og det kan vi kun være imod.

På skydebanen har der trods Corona været stor aktivitet, bortset fra de perioder hvor vi var nedlukket på grund af forsamlingsforbuddet.

De fleste skydninger blev afviklet i 2021, da der blev slækket på restriktionerne i foråret. Vi var udvalgt til at afvikle DM i Compak sporting under Dansk Skytteunion. En skydning med stor prestige da der her deltager skytter der kan skyde lige op med verdenseliten.

Foreningen lagde et stort stykke arbejde i det og det var fantastisk at se den opbakning fra hele bestyrelsen, men også mange andre frivillige lagde i denne skydning. 25 til 30 personer har været involveret, ulønnet, og det skylder vi alle en stor tak for. Også tak til de mange sponsorer der har bidraget.

Herunder kan blandt andet nævnes, Lundgaard A/S med vejmaterialer og diverse tømrerarbejde.

Telt fra grundejerforeningen Regulusparken. Finnemann Sporting, Blaser safari, Kristian Skov Bording med flere.

118 skytter deltog over weekenden og vi fik stor anerkendelse fra Dansk Skytteunion for stævnets forløb. Herunder også en god forplejning, arrangeret af Lars Pedersen fra Ødsted. Tak for det.

Områdets overnatnings muligheder havde også en del besøg af skytter der kom langvejs fra.

Så en stor tak til alle involverede i dette arrangement.

Vi betragter skydebanen som velfungerende og vi har ingen planer om yderligere tiltag i den retning. Nu skal vi sørge for at vedligeholde, således alt står pænt og i nydelig tilstand.

Et ønske kunne være en ny lagerbygning, men nu må vi se hvad økonomien kan bære. Sæson 2022 ser ud til at blive mere rolig, da ingen store stævner er i kalenderen. I 2021 havde vi haglskydeprøve med 92 til prøve på dagen og en del træning forud. Vi havde tilbudt 2 fredage kl. 13,00 til 17,00 forbeholdt eleverne med instruktører på banen. Polle, Jørgen P.,Brian og carsten hjalp til og stod for den del. Vi fik ingen prøve her i 2022.01.20 Lone Panduro har taget fint over i køkkenet efter Lis og vagn og vi håber at hun fortsætter i mange sæsoner fremover.

Vi kan nok ikke undgå at der kommer prisstigninger på både patroner og duer her i 2022.

Med hensyn til skoven har vi haft problemer og ekstra udgifter med genplantning afstykket mod nord. Snudebiller har været i gang i flere omgange og på trods af at skovdyrkerne har sprøjtet 2 gange er mange planter gået ud. 3000 stk er omplantet i 2021 og det ser stadig ikke for godt ud. Nu må vi se hvordan stykket kommer i gang her i foråret, men græsset har taget overhånd så det skal vi også ha set på.

Til sidst vil jeg sige en stor tak til alle hjælpere og bestyrelsen for en stor holdindsats i de sidste 2 år, også til Lone og hendes hjælpere i køkkenet.

Så håber vi på en god og hyggelig sæson 2022 i et frit samfund

4. Gennemgang af regnskab.

Kasserer Jørn Sørensen gennemgik og oplæste regnskab for både 2020 og 2021 som også var uddelt til de fremmødte.

Der var ingen kommentar til regnskabet fra de fremmødte.

5. A Valg til bestyrelse.

På valg var:

Jørn Sørensen – genvalgt

Morten Sørensen – genvalgt

Edvard Vemmelund – genvalgt

Kenneth Søbye – genvalgt

Der var ingen nye kandidater, så forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt valget af ovenstående.

Bestyrelsen består herefter af: Edvard Vemmelund, Jørn Sørensen, Erik Andersen, Brian Madsen, Carsten Hestbech, Kenneth Søby og Morten Sørensen.

B. Valg af suppleanter.

På valg var:

Rasmus Vemmelund – genvalgt 2. suppleant

Jens Christensen –

Mads Kristensen blev foreslået og valgt som 1. suppleant da Jens ikke var til stede.

Forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt valget af ovenstående.

6. Valg af revisorer.

På valg var:

Jens Laursen - genopstiller

Poul E. Jensen – genopstiller

Der var ingen nye kandidater, så forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt valget af ovenstående.

 7. Orientering om arbejdet med ny jagtlov ved Kenneth Søby:

I 2004 vedtog man nye krav til forvaltning af kronvildt. Jægerne kan ikke selv blive enige om at styre kronvildtafskydningen, derfor vil der nu komme lovkrav. Der vil blive indført arealkrav m.mere.

Jægerforbundet er imod dette. Som Edvard tidligere nævnte er den nye jagtlov udskudt til 2023.

 9. Bukkepürsch i Rikkesminde plantage.

Lodtrækning om pladser i bukkejagten blandt interesserede fremmødte medlemmer.

Medlemmer der havde en plads sidste år kan ikke deltage i lodtrækningen. Er der ikke nok interesserede, kan sidste års deltagere være med i en lodtrækning nr. 2 om de evt. sidste pladser.

Den enkelte jæger må skyde 1 buk, og han/hun må være i plantagen max 3 dage (morgen til aften) i den tildelte periode.

Der må ikke byttes/handles med de tildelte pladser.

Når der er skudt 2 bukke på pürschjagterne i plantagen, aflyses de efterfølgende perioder.

Deltagelse i pürschen koster 300.-kr og nedlægges en buk koster det 500.-kr, hvilket i begge tilfælde afregnes med kasserer Jørn Sørensen

Information omkring jagtarealet og skiltning m.m. varetages af Jørn Sørensen. Der udleveres pürschbevis til deltagerne. Betaling skal ske forud for jagten og efter jagten aflægges mundtlig rapport til Jørn Sørensen. Mobil nr. 20426310 / aften 53803052

 Resultat af lodtrækning:

1.       Karsten Hestbech 16 – 22/5

2.       John Madsen 23 – 29/5

3.       Karsten Panduro 30/5 – 5/6

4.       Ulrik Buch 6/6 – 12/6

5.       Brian Madsen 13/6 – 19/6

Der var ikke flere som ønskede at deltage i lodtrækningen.

Hjortejagt i skoven Rikkesminde.

Lodtrækning om 2 pladser til efterårets hjortejagt blandt fremmødte medlemmer. Første plads fra d. 16/9 – 21/9 og 2 plads fra d. 22/9 – 30/9. Der må nedlægges 1 hjort efter gældende jagtlov. Nedlægges der hjort i første uge udgår 2 uge. Deltagelse koster kr. 500.- og nedlægges der hjort koster det kr. 1000.-

Information det samme som til bukkejagten.

Resultat af Lodtrækning:

1.       Brian Madsen.

 9. Eventuelt.

Der var ingen punkter under eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde d. 29.01.2022 kl. 19,30 på Rikkesminde. 

 

Referent

Erik Andersen.

 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/