Givskud Jagtforening

-

Generalforsamling 23. januar 2024

 

Deltagere: 20 medlemmer inkl. Bestyrelsen

Formanden bød velkommen, kl. 19,30 til de fremmødte.

 1. Valg af dirigent.

Jørn Sørensen blev valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var lovlig varslet med 14 dage før, i Jægerbladet og på foreningens hjemmeside.

2. Valg af stemmetællere.

Brian Madsen og Brian Løvbjerg blev valgt.

3. Formandens beretning ved Kenneth Søbye:

Vi har i det forgangne år i bestyrelsen valgt ny formand – tak for tilliden fra den øvrige bestyrelse

Det forgangne år har ikke budt på en masse store ændringer, vi har en flad struktur i bestyrelsen og i foreningen generelt og tager beslutningerne i enighed så godt som altid. Edvard har overtaget næstformandsposten, og fungerer som skydebane ”leder” i det daglige godt bakket op af Jørn.

Jeg repræsenterer foreningen i kommunens Jægerråd, og i Jægerforbundets repræsentantskab, i hjortevildtsgrupperne og hvor jeg ellers kan komme til at repræsentere foreningen.  Det er ikke de store sager som har været oppe at vende i Jægerrådet i det forgangne år, men vi forsøger at have et fortsat godt og udviklende samarbejde med Vejle kommune - i særdeleshed på regulering hvor jægernes indsats anerkendes. Der er samarbejde om regulering af råger, skarv, og mårhunde, hvor der netop er bevilliget 34.000 kr. til fortsat indsats i kommunen.

Vi er en stærk forening i os selv med skydebanen som et kæmpeaktiv, men vi kan også samarbejde med andre foreninger. Vi er fortsat en del af trofæaften samarbejdet – i 2023 blev aftenen afholdt af Thyregod med rimelig god tilslutning, og i år er det Givskud der står for at arrangere – så vel mødt op Ikær den 6. februar.

Foreningsarbejdet er udfordret i disse år og der er således ikke længere hundetræning i give området i jagtforeningsregi, men der er riffelskydning, jagthornsblæsning mv. og her er vi medlemmer fra naboforeninger også velkomne ligesom deres medlemmer er velkomne til at skyde her hos os i Riis.

 Skydebanen

Det har været en god sæson med godt besøg på banen – især i den sidste halvdel af sæsonen. Vi har fået opbygget en rigtig god kapacitet med 2 jagtbaner og 3 sportingbaner + trap

Der kan komme rigtig mange igennem på en aften uden der opleves decideret kø. Det kører rigtig godt, men det kører jo ikke af sig selv som mange af Jer ved.

Affald og oprydning er et tema der ligger bestyrelsen meget på sinde

Miljøgodkendelse med krav om opsamling af duer og haglskåle, men også bæredygtigshedselementet er vi nødt til at forholde os til løbende. Det er en opgave vi og andre skydebaner arbejder med Jægerforbundet som tovholder.

Løbende vedligehold og småforbedringer står på tapetet i 2024, og ønsket om en lagerhal er stadig stort, men vi har valgt i slutningen af 2023 i stedet at indfri vores lån, således at vi d.d. er fri af det rente åg vi ellers ville se ind i, i 2024 og måske også i årene fremover.

Vi projekterer på bygningen, og har et par kompetente byggefolk i bestyrelsen i Morten og Mads. Så må vi se hvornår midlerne er til opførelsen.

Med udgangen af 2023 har vi også sat samarbejdet med Rasmus Bjerregård på pause. Det er ærgerligt at der ikke længere er mulighed for professionel instruktion, men en række praktiske udfordringer gjorde at en enig bestyrelse har besluttet dette.

Vi begynder den nye sæson 26. februar kl. 10.00 – 13.00 og derefter flugtskydningsmøde.

Skydning og resultater i 2023

Pokalskydning 26. august – fornuftig tilslutning – der er plads til flere

Vejle Amts holds skydning – 6 Givskud hold

Givskud 1 vandt finalen i august – tillykke med det. De øvrige hold prøver igen i 2024

Der er seneste tilmelding af hold 19. februar, så meld ind til Erik snarest

Rasmus Vemmelund opnåede en top 20 ved VM sporting

Skoven

Vi har skovet ca. 3 ha af det gode tømmer mod syd og opnået en god pris. Arealet er genplantet. Vi forsøger at tage det i etaper, så vi får en forskellig aldrende skov og også sikrer beplantning mod naboer til at tage en del af lyden, når vi skyder. Vi forsøger at kombinere en vildtvenlig skov, med en økonomisk attraktiv skov til fremtidige generationer. Men det tager tid som det jo gør med skov, og det er ikke altid træerne gror som det kunne ønskes på vore magre jorder.

Vildt

Vi ser en stagnering i mange vildtarter. Råvildtet ser ud til at have stabiliseret sig på et lavere niveau end vi så for få år siden - tilbagegangen er faktisk på 42% siden 2011 ifølge vildtudbyttestatistikken– det viser vi skal forvalte det fornuftigt. Skal vi frede den gamle rå igen, som det var kutyme op gennem 00’erne og før det? Hvor mange og hvilke dyr kan tillade os at nedlægge – bukke udgør over halvdelen af udbyttet.

Vi bør alle kende den anbefalede fordeling – 50% lam/25% voksne hundyr/25 % bukke, men meget har ændret sig, snart sagt alle har fået riffel, og der drives bukkejagt på snart sagt hvert et frimærke. Bukke udgør over halvdelen af det indberettede udbytte

Mårhundeantallet er i fald, men her kan vi gøre mere. De kan lynhurtigt stige i antal igen

Vildtællelaug – en foreningsaktivitet flere og flere steder – skal det også være det i vores forening?

Kronvildt og dåvildt i fremgang mange steder – også her skal vi forvalte vildtet, afskyde de rigtige dyr og 5% af forårsbestanden skal være +8årige hjorte – det er kravet fra politisk side!!

 Foreningens jagt

Rikkesminde og Risgård

Behov for praktisk oplæring af nye jægere – de har alt i udstyr, men de ved meget lidt om at gå på jagt, forvalte afskydning, hunde, regulering og jægerhåndværk – det er en trussel mod vores jagtkultur, som naturligvis stadig forandres – vi bliver nødt til at lære dem op. Også i at skyde krager, forbedre et revir og forvalte en vildtbestand mv. Derfor forsøger vi at udvide jagtmulighederne for foreningens medlemmer, og har i efteråret 2023 fået muligheden for at leje jagten på Risgård af Kirkbi. Vi håber det kan fortsætte i de kommende år.

Nye regler

Der er fokus på fodring

Blyforbud i centraltændt ammunition pr.  1. april 2024 – det er inden bukkejagten

Nye jagttider på kronvildt til juli – vi kender ikke detaljerne endnu

 Frivillighed

En kæmpe tak til alle frivillige hjælpere på banen, tak til bestyrelsen, tak til dig Erik for dine mange timer på kontoret på skydeaftener, Brian for hver uge at handle og sørge for kolde øl og vand, tak til alle jer giver et nap med når foreningen kalder

Vi har et fællesansvar – for at fastholde, udvikle og skabe foreningen.

”aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder” – husk det, tag en med og lad dem være en del af fællesskabet

Afslutningsvis vil jeg ønske alle en god sæson 2024

/Kenneth Søbye

 4. Gennemgang af regnskab.

Kasserer Jørn Sørensen gennemgik og oplæste regnskab for 2023 som også var uddelt til de fremmødte.

Der var ingen kommentar til regnskabet fra de fremmødte.

5. A Valg til bestyrelse.

På valg var:

Jørn Sørensen – genvalgt

Morten Sørensen – genvalgt

Kenneth Søbye – genvalgt

Der var ingen forslag til nye kandidater hvorefter forsamlingen enstemmigt genvalgte de 3 personer.

Bestyrelsen består herefter af: Edvard Vemmelund, Jørn Sørensen, Erik Andersen, Brian Madsen, Kenneth Søby, Morten Sørensen og Mads Kristensen

B. Valg af suppleanter.

På valg var:

Rasmus Vemmelund – genvalgt 1. suppleant

Ulrik Buck - genvalgt 2. suppleant.

6. Valg af kontrollanter regnskab.

På valg var:

Jens Laursen - genopstiller

Poul E. Jensen – genopstiller ikke

Som erstatning for Poul E. Jensen blev Jacob Carl forslået, og da der ikke var flere kandidater blev Jens Laursen og Jacob Carl valgt.

9. Bukkepürsch i Rikkesminde plantage.

Lodtrækning om pladser i bukkejagten blandt interesserede fremmødte medlemmer.

Medlemmer der havde en plads sidste år kan ikke deltage i lodtrækningen. Er der ikke nok interesserede, kan sidste års deltagere være med i en lodtrækning nr. 2 om de evt. sidste pladser.

Den enkelte jæger må skyde 1 buk, og han/hun må være i plantagen max 3 dage (morgen til aften) i den tildelte periode.

Der må ikke byttes/handles med de tildelte pladser.

Når der er skudt 2 bukke på pürschjagterne i plantagen, aflyses de efterfølgende perioder.

Deltagelse i pürschen koster 300.-kr og nedlægges en buk koster det 500.-kr, hvilket i begge tilfælde afregnes med kasserer Jørn Sørensen

Information omkring jagtarealet og skiltning m.m. varetages af Jørn Sørensen. Der udleveres pürschbevis til deltagerne. Betaling skal ske forud for jagten og efter jagten aflægges mundtlig rapport til Jørn Sørensen. Mobil nr. 20426310 / aften 53803052

 Resultat af lodtrækning:

1.       Mikkel Pedersen 15/5 – 22/5

2.       Brian Løvbjerg 23/5 – 29/5

3.       Kim Moesby 30/5 – 5/6

4.       Lars Langgård 6/6 – 12/6

5.       Carsten Hestbech 13/6 – 19/6

6.       Brian Madsen 20/6 – 26/6

7.       Jacob Carl 27/6 - 3/7

Der var ikke flere som ønskede at deltage i lodtrækningen.

Hjortejagt i skoven Rikkesminde.

Lodtrækning om 2 pladser til efterårets hjortejagt blandt fremmødte medlemmer. Første plads fra d. 16/9 – 22/9 og 2 plads fra d. 23/9 – 30/9. Der må nedlægges 1 hjort efter gældende jagtlov. Nedlægges der hjort i første uge udgår 2 uge. Deltagelse koster kr. 500.- og nedlægges der hjort koster det kr. 1000.-

Information det samme som til bukkejagten.

Resultat af Lodtrækning:

1.       Carsten Hestbech 16/9 – 22/9

2.       Kim Moesby 23/9 – 30/9

 9. Eventuelt.

Edvard spurgte forsamlingen om hvordan de oplever vildtbestanden i området.

Jens Elkjær, som har revir i Riis plantage mente at der var mindre kronvildt en sidste år. Råvildt var svært at skønne fordi at når der bliver drevet jagt, som regel efter kronvildt ser man ikke råvildtet fordi de fortrækker stille og roligt. Når han gik tur i skoven så han faktisk en del råvildt og mange ræve. Statistikken på råvildtet er måske en smule misvisende da de fleste riffeljægere går efter kronvildt og ikke råvildt.

Referent

Erik Andersen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Givskud Jagtforening

-

Generalforsamling 24. januar 2023

 

Deltagere: 16 medlemmer inkl. Bestyrelsen (- Brian)

Formanden bød velkommen, til de fremmødte.

 1. Valg af dirigent.

Jørn Sørensen blev valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var lovlig varslet med 14 dage før, i Jægerbladet og på foreningens hjemmeside samt på facebook.

2. Valg af stemmetællere.

Henrik Buxbom og Børge Ibsen blev valgt.

3. Formandens beretning ved Edvard Vemmelund:

 Når vi ser tilbage på året der er gået, kan vi ikke komme med så meget nyt.

Vi fik genstarten den årlige trofæaften med de fire jagtforeninger og Thyregod var arrangør. Trofæaften i 2021 blev aflyst på grund af Corona og derfor kunne der medbringes trofæer for de 2 sidste sæsoner. Som sædvanlig var der god tilslutning med ca. 100 deltagere. Sportshuset fra Horsens deltog med diverse fra deres butik.

Trods 2 sæsoner var der næsten færre trofæer end normalt, færre råbukke, men flere kronhjorte. Folk medbringer åbenbar kun de største trofæer, men vi så gerne at de medbringer alle størrelser.

I år er det Ringive jagtforening der er vært d. 7 feb. og alle er velkomne. Husk trofæer.

Vejle Jægerråd holdt årsmøde her i huset d. 2-2-22 men der var ikke den store fremmøde. Her i 2023 holdes det også her i huset d. 1-2-23. Mød op, husk at det er vores talerør til forbundet.

Vildtbanen synes ikke ændret væsentlig. Råvildt, harer, snepper ser vi ofte, måske mindre ræv. Betydelig mere kronvildt i Riis. Der ses ikke så tit mårhund, så måske er fremgangen bremset.

Bukkepurchen på Rikkesminde gav 2 pæne seksendere og for første gang i mange år blev der nedlagt en kronhjort i efteråret.

Vi har også afholdt den årlige foreningsjagt hvor der er plads til flere jægere, husk det er gratis. Vi holder stadig øje med om vi kan finde lidt mere jagtareal.

Skydebanen, endnu en god sæson med stor tilslutning til flugtskydningen. Vi havde ingen store stævner, men en enkel OBS-skydning i sporting og så Landsdels-mesterskabsskydning i 40 duers jagtskydning med få deltagere.

Vi har deltaget i Vejle Amt Holdskydning med 7 hold. 4 af holdene kvalificerede sig til finaleskydningen i Vamdrup

Vore egen pokalskydning i august havde god tilslutning, men der er plads til flere. Det er en hyggelig dag.

I 2022 prøvede vi at holde en sæson og evalueringsaften for alle hjælpere. Køkkenet havde sørget for god aftensmad og alle havde en hyggelig aften. Vi fik talt om hvad der forlanges af hjælperne og de kom også med forslag til driften. Det gentager vi også i år.

Vi har indkøbt 4 nye lerduemaskiner, maskinopsamler til forladninger, ny kortterminal og computer og det kan ses på budgettet.

Vi nyder stor gavn af frivillig hjælp, Tak for det,

Der skal bruges mange navne til vagtlisten, så meld jer gerne hvis i har lyst.

Der er tiltagende krav til miljø og affaldshåndtering. Stor stigning i priser på lerduer og patroner, så der kommer en justering af priserne på banerne.

Der er ingen store stævner på kalenderen endnu i 2023. Vi har en OBS-skydning d 20 maj.

Skoven. Der er dårlig plantevækst i stykket mod nord. I stykket i syd er der en god træværdi. Hvornår der er rettidig med hugst samt høj pris på træ, følger bestyrelsen løbende.

Endnu en gang stor tak til alle hjælpere og bestyrelsen for en god indsats, også til Lone i køkkenet.

Så håber vi på en god og hyggelig sæson 2023

Edvard Vemmelund.

4. Gennemgang af regnskab.

Kasserer Jørn Sørensen gennemgik og oplæste regnskab for 2022 som også var uddelt til de fremmødte.

Der var ingen kommentar til regnskabet fra de fremmødte.

5. A Valg til bestyrelse.

På valg var:

Brian Madsen – genvalgt

Erik Andersen – genvalgt

Edvard Vemmelund – genvalgt

Carsten Hestbech – ønskede ikke genvalg

Mads Kristensen blev foreslået som ny kandidat, og da der ikke var flere kandidater besluttede forsamlingen sig enstemmigt valget af ovenstående.

Bestyrelsen består herefter af: Edvard Vemmelund, Jørn Sørensen, Erik Andersen, Brian Madsen, Kenneth Søby, Morten Sørensen og Mads Kristensen

B. Valg af suppleanter.

På valg var:

Rasmus Vemmelund – genvalgt 1. suppleant

Mads Kristensen – da Mads er valgt til bestyrelsen skal der findes en ny suppleant.

Ulrik Buck blev foreslået og da der ikke var flere emner blev Rasmus og Ulrik valgt af forsamlingen.

Ulrik Buck er herefter 2. suppleant.

6. Valg af revisorer.

På valg var:

Jens Laursen - genopstiller

Poul E. Jensen – genopstiller

Der var ingen nye kandidater, så forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt valget af ovenstående.

7. Orientering om arbejdet med ny jagtlov ved Jens Venø.

Vi havde besøg af Jens Venø fra hovedbestyrelsen og han ville gerne fortælle lidt omarbejdet med ny jagtlov.

Der skal mere focus på jagtetik fremover. De fleste jægere opfører sig ordentlig, men der er nogen som ikke kan finde ud af det. Alle dårlige ting falder jo tilbage på hele jægerstanden. Det er måske fordi der er for mange jægere i forhold til jagtarealerne.

Afskydning af kronvildtet kan også blive bedre, kønsfordelingen er ikke helt som den burde være. Hjortene kan godt tåle at blive et par år ældre før man tager dem ud.

Nogen jægere holder måske igen med skuddet fordi de ikke helt er klar over hvordan man forlægger vildt og bruger der i den daglige kostplan. Vildtpartering burde måske være en del af jagttegnsundervisningen.

Der tales meget om udsætning af vildt for tiden, nogle grønne foreninger vil gerne forbyde det men hvad sker der så. Hvis udsætning forbydes vil jægerantallet så falde, mindre salg i våbenbutikker, slagtere m.m.

Der er mange ting som vil blive påvirket. Der er også nogen der mener at alle der vil udsætte vildt skal have en uddannelse, men vil det sorte marked så stige i stedet for.

9. Bukkepürsch i Rikkesminde plantage.

Lodtrækning om pladser i bukkejagten blandt interesserede fremmødte medlemmer.

Medlemmer der havde en plads sidste år kan ikke deltage i lodtrækningen. Er der ikke nok interesserede, kan sidste års deltagere være med i en lodtrækning nr. 2 om de evt. sidste pladser.

Den enkelte jæger må skyde 1 buk, og han/hun må være i plantagen max 3 dage (morgen til aften) i den tildelte periode.

Der må ikke byttes/handles med de tildelte pladser.

Når der er skudt 2 bukke på pürschjagterne i plantagen, aflyses de efterfølgende perioder.

Deltagelse i pürschen koster 300.-kr og nedlægges en buk koster det 500.-kr, hvilket i begge tilfælde afregnes med kasserer Jørn Sørensen

Information omkring jagtarealet og skiltning m.m. varetages af Jørn Sørensen. Der udleveres pürschbevis til deltagerne. Betaling skal ske forud for jagten og efter jagten aflægges mundtlig rapport til Jørn Sørensen. Mobil nr. 20426310 / aften 53803052

 Resultat af lodtrækning:

1.       Morten Sørensen

2.       Ulrik Buch

3.       Børge Ibsen

4.       Henrik Mikkelsen

5.       Jacob Carl

6.       Bo

7.       Karsten Panduro

Der var ikke flere som ønskede at deltage i lodtrækningen.

Hjortejagt i skoven Rikkesminde.

Lodtrækning om 2 pladser til efterårets hjortejagt blandt fremmødte medlemmer. Første plads fra d. 16/9 – 21/9 og 2 plads fra d. 22/9 – 30/9. Der må nedlægges 1 hjort efter gældende jagtlov. Nedlægges der hjort i første uge udgår 2 uge. Deltagelse koster kr. 500.- og nedlægges der hjort koster det kr. 1000.-

Information det samme som til bukkejagten.

Resultat af Lodtrækning:

1.       Karsten Panduro

2.       Henrik Mikkelsen

9. Eventuelt.

Bestyrelsen havde indstillet Børge Ibsen som æresmedlem for mange års trofast arbejde, både i bestyrelsen og som hjælper på banerne. Edvard uddelte herefter diplom til Børge Ibsen.

Grunden til at Jens Venø var på besøg i aften havde en grund. Bestyrelsen (uden Edvard og Jørn) havde indstillet Edvard Vemmelund og Jørn Sørensen til at modtage DJ Aktivitetsnål.

Edvard har været i bestyrelsen i 40 år og Jørn i 50 år.

Jens Venø uddelte diplomer og nål til dem begge to og foreningen supplerede med blomster og et par flasker til dem begge.

Referent

Erik Andersen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Givskud Jagtforening

-

Generalforsamling 21. januar 2022

 

Deltagere: 17 medlemmer inkl. Bestyrelsen.

Formanden bød velkommen, til de fremmødte.

 1. Valg af dirigent.

Jørn Sørensen blev valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var lovlig varslet i Jægerbladet og på foreningens hjemmeside. (Annoncen i lokaldagblad – dog kun en uge før.)

2. Valg af stemmetællere.

Martin Nielsen og Jens Laursen blev valgt.

3. Formandens beretning ved Edvard Vemmelund:

 Det var rart at vi i år kunne indkalde til generalforsamling. Covid-19 har voldt mange kvaler og det har også haft betydning for vores forening. Coronaen har spændt ben for mange ting landet over. Aflyste jagter, stævner, jubilæer og mange andre kulturelle ting. Coronaen har taget al opmærksomhed men det skal ikke være temaet i aften. Men det betød at vi ikke fik afholdt generalforsamling i 2021. Vi har i bestyrelsen drøftet hvordan vi kunne håndtere det og bestemte at vi rykker generalforsamling 2021 ud af kalenderen og vores generalforsamling i aften er derfor lidt dobbelt. De der skulle være på valg sidste år kommer i stedet på valg i år. Det vil sige at hele bestyrelsen har fået et ekstra år, samlet 3 årig valgperiode.

I foreningen har vi i perioder også været nedlukket. Hvilket også betød at den årlige trofæaften i Give også blev aflyst. Årsmødet i Jægerrådet vejle blev aflyst og en del jagter blev heller ikke til noget. Jægerrådet bliver afholdt d. 2 februar 2022 her i huset.

Med hensyn til vildtet vil vi vurdere at det er uændret i forhold til tidligere år. Råvildt ser ok ud, kronvildt i stadig lille fremgang både her i Riis området og syd for motorvejen i Givskud/Skolding området.

Harer ses også pænt men ændret jagttid og den generelle holdning af haren betyder at der ikke skydes så mange. Snepper optræder i stort antal de fleste steder og giver altid noget liv på jagterne. Synes ikke at der ses ræve så ofte, men at de er i terrænet hersker der ikke nogen tvivl om. Mårhund eksisterer også selvom der er ydet en stor indsats med regulering, men fremgangen synes i det mindste at være standset.

En ny jagtlov er på vej og skulle egentlig have været til lovforslag her i 2022 og gældende fra 2022 men er nu foreløbig udsat til 2023. Der er flere ændringer i spil bland andet for kronvildt forvaltningen, indstilling til ændring af jagttider på Canadagæs med jagttid fra august ligesom grågåsen. Reduceret jagttid på edderfugl. Husmår fredes og derfor kun reguleringsmulighed. Genopretningsplaner for agerhøns og hare, øget kontrol for udsætning af ænder og fasaner – bæredygtig udsætning.

Jagt bliver blyfri i 2023. Det vil sige at al riffel-ammunition – ”centraltændt” bliver udfaset. Forbuddet er vedtaget, endelig dato i 2023 mangler.

Salonpatroner som er randtændt er undtaget. Ligeledes arbejdes der på at bly tillades på riffelskydebaner.

Natur-nationalparker er på vej. 5 steder er udpeget og 10 mere på vej. Formålet er at give naturen mere plads. Et arbejde der følges tæt af Jægerforbundet, således at jægerne bliver hørt mest muligt. Opsætning af hegn om disse parker vil bremse vildtets frie bevægelse og det kan vi kun være imod.

På skydebanen har der trods Corona været stor aktivitet, bortset fra de perioder hvor vi var nedlukket på grund af forsamlingsforbuddet.

De fleste skydninger blev afviklet i 2021, da der blev slækket på restriktionerne i foråret. Vi var udvalgt til at afvikle DM i Compak sporting under Dansk Skytteunion. En skydning med stor prestige da der her deltager skytter der kan skyde lige op med verdenseliten.

Foreningen lagde et stort stykke arbejde i det og det var fantastisk at se den opbakning fra hele bestyrelsen, men også mange andre frivillige lagde i denne skydning. 25 til 30 personer har været involveret, ulønnet, og det skylder vi alle en stor tak for. Også tak til de mange sponsorer der har bidraget.

Herunder kan blandt andet nævnes, Lundgaard A/S med vejmaterialer og diverse tømrerarbejde.

Telt fra grundejerforeningen Regulusparken. Finnemann Sporting, Blaser safari, Kristian Skov Bording med flere.

118 skytter deltog over weekenden og vi fik stor anerkendelse fra Dansk Skytteunion for stævnets forløb. Herunder også en god forplejning, arrangeret af Lars Pedersen fra Ødsted. Tak for det.

Områdets overnatnings muligheder havde også en del besøg af skytter der kom langvejs fra.

Så en stor tak til alle involverede i dette arrangement.

Vi betragter skydebanen som velfungerende og vi har ingen planer om yderligere tiltag i den retning. Nu skal vi sørge for at vedligeholde, således alt står pænt og i nydelig tilstand.

Et ønske kunne være en ny lagerbygning, men nu må vi se hvad økonomien kan bære. Sæson 2022 ser ud til at blive mere rolig, da ingen store stævner er i kalenderen. I 2021 havde vi haglskydeprøve med 92 til prøve på dagen og en del træning forud. Vi havde tilbudt 2 fredage kl. 13,00 til 17,00 forbeholdt eleverne med instruktører på banen. Polle, Jørgen P.,Brian og carsten hjalp til og stod for den del. Vi fik ingen prøve her i 2022.01.20 Lone Panduro har taget fint over i køkkenet efter Lis og vagn og vi håber at hun fortsætter i mange sæsoner fremover.

Vi kan nok ikke undgå at der kommer prisstigninger på både patroner og duer her i 2022.

Med hensyn til skoven har vi haft problemer og ekstra udgifter med genplantning afstykket mod nord. Snudebiller har været i gang i flere omgange og på trods af at skovdyrkerne har sprøjtet 2 gange er mange planter gået ud. 3000 stk er omplantet i 2021 og det ser stadig ikke for godt ud. Nu må vi se hvordan stykket kommer i gang her i foråret, men græsset har taget overhånd så det skal vi også ha set på.

Til sidst vil jeg sige en stor tak til alle hjælpere og bestyrelsen for en stor holdindsats i de sidste 2 år, også til Lone og hendes hjælpere i køkkenet.

Så håber vi på en god og hyggelig sæson 2022 i et frit samfund

4. Gennemgang af regnskab.

Kasserer Jørn Sørensen gennemgik og oplæste regnskab for både 2020 og 2021 som også var uddelt til de fremmødte.

Der var ingen kommentar til regnskabet fra de fremmødte.

5. A Valg til bestyrelse.

På valg var:

Jørn Sørensen – genvalgt

Morten Sørensen – genvalgt

Edvard Vemmelund – genvalgt

Kenneth Søbye – genvalgt

Der var ingen nye kandidater, så forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt valget af ovenstående.

Bestyrelsen består herefter af: Edvard Vemmelund, Jørn Sørensen, Erik Andersen, Brian Madsen, Carsten Hestbech, Kenneth Søby og Morten Sørensen.

B. Valg af suppleanter.

På valg var:

Rasmus Vemmelund – genvalgt 2. suppleant

Jens Christensen –

Mads Kristensen blev foreslået og valgt som 1. suppleant da Jens ikke var til stede.

Forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt valget af ovenstående.

6. Valg af revisorer.

På valg var:

Jens Laursen - genopstiller

Poul E. Jensen – genopstiller

Der var ingen nye kandidater, så forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt valget af ovenstående.

 7. Orientering om arbejdet med ny jagtlov ved Kenneth Søby:

I 2004 vedtog man nye krav til forvaltning af kronvildt. Jægerne kan ikke selv blive enige om at styre kronvildtafskydningen, derfor vil der nu komme lovkrav. Der vil blive indført arealkrav m.mere.

Jægerforbundet er imod dette. Som Edvard tidligere nævnte er den nye jagtlov udskudt til 2023.

 9. Bukkepürsch i Rikkesminde plantage.

Lodtrækning om pladser i bukkejagten blandt interesserede fremmødte medlemmer.

Medlemmer der havde en plads sidste år kan ikke deltage i lodtrækningen. Er der ikke nok interesserede, kan sidste års deltagere være med i en lodtrækning nr. 2 om de evt. sidste pladser.

Den enkelte jæger må skyde 1 buk, og han/hun må være i plantagen max 3 dage (morgen til aften) i den tildelte periode.

Der må ikke byttes/handles med de tildelte pladser.

Når der er skudt 2 bukke på pürschjagterne i plantagen, aflyses de efterfølgende perioder.

Deltagelse i pürschen koster 300.-kr og nedlægges en buk koster det 500.-kr, hvilket i begge tilfælde afregnes med kasserer Jørn Sørensen

Information omkring jagtarealet og skiltning m.m. varetages af Jørn Sørensen. Der udleveres pürschbevis til deltagerne. Betaling skal ske forud for jagten og efter jagten aflægges mundtlig rapport til Jørn Sørensen. Mobil nr. 20426310 / aften 53803052

 Resultat af lodtrækning:

1.       Karsten Hestbech 16 – 22/5

2.       John Madsen 23 – 29/5

3.       Karsten Panduro 30/5 – 5/6

4.       Ulrik Buch 6/6 – 12/6

5.       Brian Madsen 13/6 – 19/6

Der var ikke flere som ønskede at deltage i lodtrækningen.

Hjortejagt i skoven Rikkesminde.

Lodtrækning om 2 pladser til efterårets hjortejagt blandt fremmødte medlemmer. Første plads fra d. 16/9 – 21/9 og 2 plads fra d. 22/9 – 30/9. Der må nedlægges 1 hjort efter gældende jagtlov. Nedlægges der hjort i første uge udgår 2 uge. Deltagelse koster kr. 500.- og nedlægges der hjort koster det kr. 1000.-

Information det samme som til bukkejagten.

Resultat af Lodtrækning:

1.       Brian Madsen.

 9. Eventuelt.

Der var ingen punkter under eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde d. 29.01.2022 kl. 19,30 på Rikkesminde. 

 

Referent

Erik Andersen.

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/